Nhà Xuất bản Sự thật Quốc Gia, Cầu Giấy, Hà Nội

Nhà Xuất bản Sự thật Quốc Gia, Cầu Giấy, Hà Nội

Dự án: Nhà Xuất bản Sự thật Quốc Gia, Cầu Giấy, Hà Nội

   Công việc của SF-BTS: Tư vấn đấu thầu

Quy mô dự án:

  • Tổng diện tích sàn: 7,000 m2
  • 11 tầng, 1 hầm

Nhóm thiết kế:

  • Kiến trúc: VNCC
  • Kết cấu: VNCC
  • Cơ điện: VNCC

Tình trạng:

  • Đã hoàn thành

Thời gian thực hiện: 12/2012

Thiết kế theo hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam