KHÁCH HÀNG

KHÁCH HÀNG

 • Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (Việt Nam);
 • Trung tâm tư vấn thiết kế - Bộ Quốc Phòng (Việt Nam);
 • Nhà xuất bản chính trị Quốc Gia - Sự Thật (Việt Nam);
 • Polysius AG Vietnam (Đức);
 • Mitsui Sumitomo Construction (Nhật Bản);
 • Posco EC-Lilama Vietnam (Liên doanh Hàn Quốc – Việt Nam);
 • Sông Đà Thăng Long (Việt Nam);
 • Sông Đà 1.01 (Việt Nam);
 • Megastar Land (Việt Nam);
 • Công ty xây dựng Bạch Đằng 10 (Việt Nam);
 • ICID (Việt Nam);
 • Công ty xây dựng và đầu tư Hà Nội (Việt Nam);
 • INTRACOM (Việt Nam);
 • Trung tâm công nghiệp và kỹ thuật hạ tầng CIIE – IBST (Việt Nam);
 • VNPT – Ban quản lý dự án (Việt Nam);
 • VNPT-Technology (Việt Nam);
 • ITEX (Việt Nam);
 • Heerim-PVC International Design Consulting J.S.C, (LD Hàn Quốc – Việt Nam);
 • Công ty cổ phần đầu tư Thịnh Phát (Việt Nam);
 • Công ty đầu tư và xây dựng Hồng Hà (Việt Nam);
 • Công ty TNHH đầu tư XD và thương mại An Thái (Việt Nam);
 • Công ty TNHH Structures Việt Nam (Việt Nam);
 • Công ty TNHH công nghiệp M&H (Việt Nam);
 • Công ty cổ phần Sao Thái Dương (Việt Nam);
 • Công ty Cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình (Việt Nam);
Công ty
Con người